• Strona Software AG Polska.

Szukaj

Wybierz

Press Release

Dzięki Nowym Produktom Software AG osiąga lepsze wyniki w III kwartale 2012 roku

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży licencji na produkty BPE o 20%
  • Stabilna wartość łącznych przychodów działu ETS (Enterprise Transaction Systems) w okresie rocznym
  • Wzrost zysku operacyjnego w ciągu roku
  • Dodatni bilans środków pieniężnych netto
  • Korekta prognozy rocznej uwzględniająca czynniki wzrostu

Darmstadt, Niemcy, 2012-10-30

Firma Software AG ogłosiła wyniki finansowe za III kwartał 2012 r. (wstępne, zgodne ze standardami IFRS). W przypadku przychodów ze sprzedaży nowych produktów do doskonalenia procesów biznesowych (Business Process Excellence — BPE) wartości głównych wskaźników opublikowane 12 października 2012 r. przekroczyły oczekiwania rynkowe. Firma Software AG odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży produktów BPE (licencji i usług serwisowych) rzędu 15%, uzyskując 96,7 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 84,2 mln EUR). Przychody ze sprzedaży licencji na produkty BPE wzrósł o ok. 20% do wartości 50 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 41,7 mln EUR). Dział ETS (Enterprise Transaction Systems — ETS), wykazał stabilność przychodów w III kwartale br. i osiągnął wynik 93,8 mln EUR zbliżony do wyniku uzyskanego w poprzednim roku (95,1 mln EUR w III kwartale 2011 r.) Ze względu na reorganizację działu usług konsultingowych łączne przychody spadły do 257,4 mln EUR (w III kwartale 2011 r. wyniosły 274,6 mln EUR). Wzrost ukierunkowanych inwestycji w rozwój nowych produktów miał wpływ na zysk operacyjny (wskaźnik EBIT według standardów IFRS). Osiągnął on wartość 61,1 mln EUR i zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem 2011 r. (72,0 mln EUR uzyskane dzięki jednorazowemu wystąpieniu pewnych czynników), ale był wyższy niż w udanym drugim kwartale b.r. (57,1 mln EUR). Marża zysku operacyjnego kształtowała się na poziomie 23,7% (w III kwartale 2011 r.: 26,2%), co odzwierciedla przyrost w ciągu roku (21,5% w I kwartale 2012 r. i 22,1% w II kwartale 2012 r.). Na 30 września 2012 r. wskaźnik kapitału własnego wyniósł 59%, a wartość środków pieniężnych netto 10,5 mln EUR.

Dynamiczny wzrost przychodów z licencji
Przychody ze sprzedaży licencji stanowią kluczowy element wzrostu skutecznie funkcjonującego producenta oprogramowania. Firma Software AG uzyskała przychody w wysokości 80,5 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 74,7 mln EUR), co oznacza wzrost rzędu 8% w stosunku rocznym. Wynik ten został uzyskany w znacznej mierze dzięki działowi BPE, w przypadku którego przychody wyniosły 50 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 41,7 mln EUR), co oznacza wzrost o około 20%. Wzrost wyrażał się dwucyfrową liczbą we wszystkich regionach. Efektem kampanii sprzedaży uruchomionej na początku roku w Ameryce Północnej jest ciągły wzrost przychodów już w drugim kolejnym kwartale. Taka pozytywna tendencja została zachowana także w Europie. W przypadku produktów Terracotta do obsługi dużych ilości danych (Big Data) w dalszym ciągu występuje dynamiczny rozwój rynku. Wartość przychodów związanych z ich sprzedażą wzrosła o ponad 100%. Firma Software AG oczekuje, że wartość ta w roku finansowym 2012 zwiększy się 3–4 krotnie.

Karl-Heinz Streibich, dyrektor generalny firmy Software AG, tak skomentował przedstawione wyniki: „W sektorze publicznym i prywatnym stale obserwujemy potrzebę poprawy wydajności i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dzięki informatyzacji zasobów. Nasze wyniki uzyskiwane w obszarze sprzedaży licencji stanowią potwierdzenie dynamiki tego rynku. Inwestycje w nowe produkty oraz w funkcjonowanie marketingu i sprzedaży umożliwiają utrzymanie tendencji wzrostowych”.

Tradycyjna linia produktów ETS odnotowuje stabilne przychody w wysokości 30,2 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 31,7 mln EUR), jeśli chodzi o sprzedaż licencji. Jest to niemal taka sama wartość, jak w ubiegłym roku.

Istotny wzrost wartości sprzedaży usług serwisowych
Wartość przychodów ze sprzedaży usług serwisowych wzrosła o około 4% w trzecim kwartale 2012 r. do wartości 97,8 mln EUR (w III kwartale 2011 r. wyniosła 94,2 mln EUR). Udział linii produktów BPE wyniósł 46,7 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 42,5 mln EUR). To około 10% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Udział produktów ETS utrzymał się na poziomie 47,4 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 47,5 mln EUR).

Spadek przychodów związanych z usługami konsultingowymi, spowodowany bieżącymi działaniami konsolidacyjnymi
Wartość przychodów ze sprzedaży usług osiągnęła w III kwartale br. poziom 78,2 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 105,2 mln EUR), z czego 25,2 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 42,6 mln EUR) przypada na usługi doradcze związane z produktami SAP. W tym obszarze firma Software AG koncentruje się na usługach związanych z procesami biznesowymi w wybranych podstawowych obszarach rynku. Łączny udział linii produktów BPE i ETS w przychodach ze sprzedaży usług wyniósł 53,0 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 62,6 mln EUR). Stanowi to odzwierciedlenie bardziej przyjaznych mechanizmów obsługi nowych produktów (ich instalacja wymaga mniejszej liczby usług). W rezultacie przychody ze sprzedaży licencji rosną szybciej niż w przypadku sprzedaży usług.

Łączne przychody i zyski w III kwartale 2012 r.
Łączna wartość przychodów firmy Software AG wyniosła w III kwartale br. 257,4 mln EUR, co stanowi kwotę porównywalną z wartością uzyskaną w udanym II kwartale br. (258,6 mln EUR) i mniejszą od wartości z ubiegłego roku (w III kwartale 2011 r.: 274,6 mln EUR). Jest to rezultat spadku przychodów ze sprzedaży usług doradczych związanych z produktami SAP, wynikającego z restrukturyzacji tego działu.

Zysk operacyjny (wskaźnik EBIT według standardów IFRS) wyniósł 61,1 mln EUR, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem (II kwartał 2012 r.: 57,1 mln EUR). Ze względu na wzrost wydatków wynikający z rozszerzenia sprzedaży (zwłaszcza w Ameryce Północnej), wzrost kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz tegoroczne koszty konsolidacji działu usług doradczych związanych z produktami SAP, zysk operacyjny zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku (72,0 mln EUR). Na wynik z 2011 roku miały wpływ dodatkowe czynniki występujące jednorazowo. Marża zysku operacyjnego osiągnęła w III kwartale 2012 r. wartość 23,7% (w III kwartale 2011 r. 26,2%), co stanowi odzwierciedlenie przyrostu w ciągu roku (21,5% w I kwartale 2012 r. i 22,1% w II kwartale 2012 r.). Zysk netto wyniósł 40,7 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 46,6 mln EUR).

Łączna wartość aktywów firmy Software AG na dzień 30 września 2012 r. wyniosła 1,7 mld EUR, a wskaźnik kapitału własnego około 59%. Przy wartości nadwyżki (środki pieniężne minus zobowiązania finansowe) równej 10,5 mln EUR bilans środków pieniężnych miał wartość dodatnią.

Arnd Zinnhardt , dyrektor finansowy firmy Software AG, stwierdził: „Inwestujemy w dynamiczny rozwój naszej firmy, a skuteczność tych inwestycji już jest widoczna. W dalszym ciągu zamierzamy zwiększać wartość naszej firmy”.

Wyniki w okresie 9 miesięcy
Dział BPE odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży licencji i uzyskał w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku finansowego przychody w wysokości 131,3 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 112,1 mln EUR). Oznacza to wzrost o około 17%. Przychody osiągnięte ze sprzedaży licencji ETS były w tym samym okresie nieco większe niż w poprzednim roku i wyniosły 89,1 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 87,2 mln EUR). Łączne przychody ze sprzedaży produktów (licencji i usług serwisowych) w ramach grupy wyniosły 515,3 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 484,7 mln EUR). Ze względu na konsolidację działu usług konsultingowych związanych z produktami SAP, przychody ze sprzedaży usług uległy zmniejszeniu w porównaniu z III kwartałem roku ubiegłego i wyniosły 253,7 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 316,4 mln EUR). Przychody grupy w okresie 9 miesięcy kończących się 30 września 2012 r. osiągnęły wartość 770,6 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 804,3 mln EUR). Łączna wartość zysku operacyjnego to 172,9 mln EUR (w III kwartale 2011 r.: 191,2 mln EUR).

Pracownicy
30 września 2012 r. firma Software AG zatrudniała 5436 osób (w III kwartale 2011 r.: 5498 osób), z czego 1084 osób (w III kwartale 2011 r.: 1031 osób) w działach sprzedaży i marketingu, a 892 osoby (w III kwartale 2011 r.: 855 osób) w dziale badawczo-rozwojowym. W Niemczech łączna liczba pracowników wyniosła 1783 osoby (w III kwartale 2011 r.: 1920 osób).

Korekta prognozy uwzględniająca czynniki wzrostu
W pierwszych dziewięciu miesiącach roku finansowego 2012 wystąpił dynamiczny wzrost wartości sprzedanych licencji, związany przede wszystkim z innowacyjnymi produktami, takimi jak BPE i Terracotta, a także ze stabilnym poziomem wyników działu ETS. Spodziewane jest utrzymanie tego trendu w czwartym kwartale. Według firmy Software AG stanowi to potwierdzenie przyjętej strategii i umożliwia doprecyzowanie prognoz na kolejny okres.

Przychody grupy ze sprzedaży produktów w roku finansowym 2011 wyniosły w przybliżeniu 674 mln EUR. W roku finansowym 2012 celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie wzrostu rzędu 3-6% (przy stałych kursach walut) i uzyskanie wyniku od 715 do 735 mln EUR.

W przypadku działu BPE , mającego duży wpływ na dynamikę wzrostu, w bieżącym roku finansowym oczekiwany jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów rzędu 10-13% (przy stałych kursach walut). Ze względu na niskie przychody ze sprzedaży usług wynikające z bardziej przyjaznych mechanizmów obsługi nowych produktów, spodziewany jest łączny wzrost przychodów w obszarze BPE na poziomie 0-3% (przy stałych kursach walut) i uzyskanie wyniku od 540 do 560 mln EUR na koniec roku (w roku 2011: 528 mln EUR).

Dział ETS uzyskał w przybliżeniu 381 mln EUR przychodów w roku finansowym 2011. Software AG przewiduje w roku bieżącym nieco mniejszy spadek w porównaniu z pierwotnymi oszacowaniami, wynoszący od 2 do 4% (przy stałych kursach walut) dzięki stabilnemu poziomowi wyników sprzedaży tradycyjnych baz danych.

Ze względu na znaczne inwestycje w funkcjonowanie działu sprzedaży przewidywana jest marża zysku operacyjnego na poziomie od 23 do 24%.table_e_320x422

 

 

Informacje o firmie Software AG
Firma Software AG pomaga przedsiębiorstwom, a także instytucjom szybciej osiągać cele biznesowe. Oferowane przez nią systemy oraz technologie obsługi dużych ilości danych (Big Data), integracji i projektowania procesów biznesowych pozwalają klientom zwiększać efektywność działalności operacyjnej, modernizować eksploatowane systemy oraz optymalizować procesy w celu podejmowania trafniejszych decyzji i zapewniania lepszej jakości obsługi. Firma już od ponad 40 lat wprowadza innowacje ukierunkowane na klienta, dzięki czemu należy do grona 10 najszybciej rozwijających się firm IT na świecie. Jest też uznawana za lidera w piętnastu kategoriach rynkowych, dzięki znakomitej jakości swoich kluczowych produktów, takich jak: Adabas i Natural, ARIS, Terracotta i webMethods. Firma Software AG zatrudnia ponad 5500 pracowników w 70 krajach, a jej przychody w 2011 r. wyniosły 1,1 mld EUR.. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.softwareag.com lub www.softwareag.pl

Software AG - szybciej do celu

Kontakt:
Software AG
Byung-Hun Park
Head of Corporate Communications
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-2070
Telefon komórkowy: +49 151 64 911 317
byung-hun.park@softwareag.com
http://www.softwareag.com
lub:
Software AG
Barbara Koegler
Senior Vice President Corporate Communications
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-1574
press@softwareag.com
http://www.softwareag.com