ASPEKTY PRAWNE / PRAWA AUTORSKIE

 

(c) Copyright 1998 - 2011 SOFTWARE AG
Niniejszym udziela się prawa do używania, kopiowania i dystrybuowania dokumentów dostarczanych z tego serwera WWW oraz powiązanej z nimi grafiki, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać powyższą informację o prawach autorskich. Wszystkie kopie obok informacji o prawach autorskich muszą zawierać również niniejszą informację o udzieleniu uprawnienia. Wszelkie pozostałe prawa zastrzeżone.

Niedozwolone jest używanie nazwy SOFTWARE AG lub logo SOFTWARE AG w jakichkolwiek materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z dystrybucją niniejszych informacji bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

SOFTWARE AG nie udziela żadnych gwarancji dotyczących przydatności tych informacji do jakiegokolwiek celu. Niniejsza publikacja jest udostępniana w takim stanie, w jakim się znajduje ("AS IS"), BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI WARUNKÓW W ZAKRESIE GWARANCJI. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, CZY TO WYRAŹNE, CZY DOMNIEMANE, MAJĄCE CHARAKTER USTAWOWY LUB INNY, DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH INFORMACJI (ORAZ ICH UŻYWANIA), A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJE JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

SOFTWARE AG w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za błędy przetwarzania, utratę możliwości użytkowania, zysków, przychodów, oczekiwanych oszczędności, reputacji (goodwill), danych lub transakcji handlowych, ani też odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy (w tym szkód lub strat spowodowanych roszczeniem wniesionym przez osobę trzecią), związanych z używaniem niniejszych informacji; wyłączenie obejmuje zarówno odpowiedzialność umowną, jak i odpowiedzialność z tytułu przedstawienia w błąd, zaniedbania lub czynu niedozwolonego.

Regulamin używania

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH W NINIEJSZYM SERWISIE WWW
Przyznane prawo do używania Dokumentów (takich jak opracowania, informacje prasowe, dane techniczne i odpowiedzi na często zadawane pytania) pochodzących z niniejszego Serwera (zwanego dalej "Serwerem") jest udzielane pod warunkiem, że: (1) powyższa informacja o prawach autorskich będzie się znajdować we wszystkich kopiach oraz że obok informacji o prawach autorskich w każdej kopii zawarta będzie również informacja o niniejszym udzieleniu uprawnień; (2) Dokumenty pochodzące z Serwera będą używane wyłącznie do celów informacyjnych, a nie handlowych lub osobistych, oraz że Dokumenty nie będą kopiowane do komputera ani publikowane w komputerze wchodzącym w skład sieci ani nadawane dowolnymi środkami przekazu; (3) Dokumenty nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane. Używanie Dokumentów do jakichkolwiek innych celów jest niezgodne z prawem i może podlegać surowym sankcjom cywilnym i karnym. Osoby dopuszczające się naruszenia tych warunków będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Określone powyżej dokumenty nie obejmują układu ani projektu serwisu www.softwareag.com ani innego serwisu posiadanego, prowadzonego, licencjonowanego lub kontrolowanego przez Software AG. Elementy serwisów WWW firmy Software AG są chronione przez przepisy dotyczące wzornictwa produktowego ("trade dress") oraz inne prawa, a ich kopiowanie lub naśladowanie w całości lub w części jest zabronione. Niedozwolone jest kopiowanie lub retransmitowanie jakichkolwiek znaków logo, dźwięków lub obrazów z serwisów WWW firmy Software AG bez wyraźnej zgody firmy tego podmiotu. W przypadku używania, kopiowania lub dystrybuowania dokumentów osób trzecich, które znajdują się na tym serwerze, wymagane jest również dołączenie do wszelkich kopii informacji o prawach autorskich dotyczących danego dokumentu osób trzecich.

Software AG i jej podmioty zależne oraz ich dostawcy nie udzielają żadnych deklaracji dotyczących przydatności informacji zawartych w dokumentach opublikowanych na serwerze oraz związanych z nimi materiałach graficznych do jakiegokolwiek celu. Wszelkie te dokumenty i materiały graficzne są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują ("as is"), bez jakichkolwiek gwarancji. Firma Software AG, jej podmioty podporządkowane oraz ich dostawcy niniejszym wyłączają wszelkie warunki i gwarancje dotyczące tych informacji, w tym domniemane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, praw własności oraz nienaruszania praw innych podmiotów. Firma Software AG, jej podmioty zależne ani ich dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód nadzwyczajnych lub pośrednich, szkód, których nie dało się przewidzieć podczas zawierania umowy, oraz szkód wynikających z utraty możliwości używania, danych lub zysków (przy czym wyłączenie to obejmuje zarówno odpowiedzialność kontraktową, odpowiedzialność za zaniedbanie, jak i odpowiedzialność deliktową), związanych z używaniem lub realizowaniem informacji dostępnych na serwerze.

Dokumenty i powiązane z nimi materiały graficzne opublikowane na serwerze mogą zawierać błędy typograficzne i nieprecyzyjne dane techniczne. Zawarte tu informacje są okresowo modyfikowane. Software AG, jej podmioty zależne oraz ich dostawcy mogą w dowolnym czasie poprawiać lub modyfikować opisane tu produkty i programy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI I USŁUG DOSTĘPNYCH W TYM SERWISIE WWW
Software AG, jej podmioty zależne ani ich dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód nadzwyczajnych lub pośrednich, szkód, których nie dało się przewidzieć podczas zawierania umowy, oraz szkód wynikających z utraty możliwości używania, danych lub zysków (przy czym wyłączenie to obejmuje zarówno odpowiedzialność kontraktową, odpowiedzialność za zaniedbanie, jak i odpowiedzialność deliktową), związanych z używaniem lub wykonywaniem oprogramowania, dokumentów lub informacji dostępnych na serwerze albo świadczeniem lub niedostępnością usług.

ODSYŁACZE DO SERWISÓW OSÓB TRZECICH
Niektóre odsyłacze w tym obszarze umożliwiają opuszczenie serwisu Software AG. Serwisy, do których prowadzą takie odsyłacze, nie pozostają pod kontrolą Software AG Software AG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których prowadzą odsyłacze, ani też za odsyłacze zawarte w tych serwisach Software AG udostępnia te odsyłacze tylko dla wygody użytkownika. Umieszczenie odsyłacza w serwisie nie oznacza, że Software AG udziela poparcia lub promuje dany serwis.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH : opyright (c) 1998 — 2011 Software AG lub jego dostawcy, Uhlandstrasse 12, 64297 Darmstadt, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE:  występujące w niniejszym serwisie WWW znaki towarowe, znaki logo, znaki usługi i nazwy handlowe identyfikujące przedsiębiorstwo Software AG lub użyte w powiązaniu z przedsiębiorstwem Software AG, czy to zarejestrowane, czy niezarejestrowane, stanowią wyłączną własność Software AG i jej licencjodawców. Żadna z informacji w niniejszym serwisie nie może być interpretowana jako warunek udzielający uprawnienia lub licencji na używanie ww. znaków i nazw, chyba że Software AG wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę. 

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.  

Skontaktuj się z Software AG w sprawie pytań lub problemów z usługą.