• Strona Software AG Polska.

Szukaj

Wybierz

Press Release

SOFTWARE AG W ROKU 2012: NAJWIĘKSZY DZIAŁ FIRMY (Business Process Excellence) DEKLASUJE INNYCH GRACZY NA RYNKU, OSIĄGAJĄC WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY LICENCJI NA POZIOMIE 15,5%

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów działu Business Process Excellence (licencji i usług serwisowych) o 13,9%
  • Ponad czterokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów Terracotta do obsługi dużych ilości danych (Big Data)
  • Wyniki osiągnięte w obszarze tradycyjnych baz danych ETS przerosły
  • oczekiwania
  • Inwestycje w sprzedaż i marketing dały podstawy nowej strategii rozwoju
  • W 2018 roku przychody ze sprzedaży produktów działu BPE osiągną pułap 1 mld EUR
  • Dalsza poprawa struktury bilansu, wzrost współczynnika kapitału własnego

Darmstadt, Niemcy, 2013-01-29

Firma Software AG opublikowała wyniki finansowe (wstępne, zgodne z przepisami IFRS) osiągnięte w roku podatkowym 2012. Firma zanotowała przychody z działalności całej grupy na poziomie 1,05 miliarda EUR (dla porównania w roku 2011 uzyskano 1,1 miliarda EUR). Oznacza to, że cele wyznaczone na ten rok zostały osiągnięte. Przychody ze sprzedaży produktów (licencji i usług serwisowych) wzrosły o 5,7%, do poziomu 712,2 miliona EUR (dla porównania w roku 2011 osiągnięto 673,9 miliona EUR) w analizowanym okresie. W roku 2012 firma Software AG wdrożyła szereg rozwiązań operacyjnych i strategicznych w celu wytyczenia kierunku dalszego rozwoju. Inwestycje w sprzedaż oraz badania i rozwój dynamicznie rozwijającego się działu BPE (Business Process Excellence — doskonalenie procesów biznesowych) zwiększono o 40 milionów EUR. Podjęte inicjatywy ukierunkowane na rozwój zaczęły przynosić efekty jeszcze w tym samym roku. Największy dział firmy uzyskał dynamiczny, 15,5-procentowy wzrost sprzedaży licencji. Jednocześnie dział systemów transakcyjnych dla przedsiębiorstw (ETS — Enterprise Transaction Systems), działający na wysokiej marży, rozwinął się znacznie bardziej niż przewidywano na początku roku 2012. Zysk operacyjny (EBIT) grupy wyniósł 248,3 miliona EUR (dla porównania w roku 2011 269,2 miliona EUR), głównie ze względu na precyzyjnie ukierunkowane wydatki inwestycyjne i niższe przychody działu IDS Scheer Consulting (IDSC). Marża EBIT firmy konsekwentnie rosła w ciągu roku, z poziomu 21,5% do 27,2%, ze względu na lepsze od zakładanych wyniki działu ETS, stale rosnące przychody działu BPE ze sprzedaży licencji oraz skuteczne zarządzanie kosztami. Firma Software AG planuje więcej inwestycji ukierunkowanych na dynamicznie rozwijający się dział BPE, aby zbudować solidne podstawy dla dalszego rozwoju w przyszłości.

 
Karl-Heinz Streibich, CEO Software AG, stwierdził: „Rok 2012 był dla firmy Software AG rokiem pomyślnych przemian. Udało nam się skonsolidować tradycyjne obszary działalności i wzmocnić nowe obszary rozwoju, dzięki inwestycjom na większą skalę. Nasze wyniki finansowe, na przykład dynamiczny wzrost przychodów przekraczający 400% w obszarze produktów do obsługi dużych ilości danych (Big Data), stanowią wyraźne potwierdzenie, że zmierzamy w odpowiednim kierunku. Korzystając z tak pozytywnych doświadczeń, opracowaliśmy nową strategię rozwoju, której celem jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów działu BPE na poziomie 1 miliarda Euro w roku 2018”.

Rozwój działów firmy
W roku podatkowym 2012 firma Software AG była w stanie zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów grupy o 5,7%, do poziomu 712,2 miliona EUR (dla porównania w roku 2011 673,9 miliona EUR). Wynik ten stanowi około 68% łącznych przychodów wynoszących 1,05 miliarda EUR (w roku 2011 1,1 miliarda EUR). W ten sposób rozkład przychodów zmienił się na korzyści przychodów ze sprzedaży licencji i usług serwisowych, przynoszących firmie wysoką marżę i zapewniających dynamiczny rozwój.

Dział BPE miał największy wkład w wyniki firmy. Wzrost przychodów ze sprzedaży jego produktów wyniósł 13,9%, do łącznej kwoty 384,7 miliona EUR (2011 r.: 337,8 miliona EUR). Wzrost przychodów ze sprzedaży licencji wyniósł 15,5%. Taka dynamika wzrostu wynika ze sprzedaży produktów do obsługi dużych ilości danych firmy Terracotta, amerykańskiej spółki zależnej od firmy Software AG. Przychody ze sprzedaży tych produktów wzrosły w roku 2012 ponad czterokrotnie, do łącznej wartości 16,5 miliona EUR (2011: 3,6 miliona EUR). Około 54% wszystkich przychodów ze sprzedaży produktów pochodzi ze sprzedaży oprogramowania do integracji i procesów biznesowych lub innowacyjnych rozwiązań obsługujących duże ilości danych (Big Data). Przychody firmy Software AG rosną, przede wszystkim, dzięki działalności działu BPE. Tendencja ta potwierdza, że firma konsekwentnie realizuje strategię ukierunkowaną na przyszłość. Firma Software AG określiła kierunek długoterminowego, dynamicznego rozwoju, realizując dodatkowe inwestycje o wartości 40 milionów EUR, przeznaczone na sprzedaż i marketing, jak również badania i rozwój.

Wyniki osiągnięte przez dochodowy dział ETS znacznie przerosły oczekiwania w analizowanym okresie. Dział tradycyjnych baz danych osiągnął względnie stabilne wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym, generując przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 309,6 miliona EUR (2011: 312,9 miliona EUR). Całkowite przychody działu ETS w roku podatkowym 2012 wyniosły 375,3 miliona EUR (2011: 381,3 miliona EUR), co oznacza spadek o zaledwie 1,6% względem roku ubiegłego.

W roku 2012 kontynuowano restrukturyzację działu IDS Scheer Consulying (IDSC). Skupiono się na zamknięciu oddziałów zlokalizowanych na niezyskownych rynkach, jak również na stronie procesowej usług doradztwa w zakresie aplikacji SAP — szczególnie w krajach niemieckojęzycznych. Działania te doprowadziły do spadku przychodów do poziomu 125,1 miliona EUR (2011: 189,2 miliona EUR). Sprzedaż usług serwisowych związanych z aplikacjami SAP na terenie Ameryki Północnej w styczniu 2013 okazała się udanym krokiem naprzód w procesie restrukturyzacji działu IDSC.

Osiągnięty zysk
Ze względu na wydatki związane ze wzrostem sprzedaży w celu wejścia na nowe rynki charakteryzujące się dużym potencjałem rozwoju, jak również na wzrost inwestycji w badania i rozwój oraz koszt konsolidacji działu doradztwa w zakresie aplikacji SAP, zysk EBIT (zysk przed potrąceniem odsetek i opodatkowaniem) spadł o około 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym, do poziomu 248,3 miliona EUR (2011: 269,2 miliona EUR). Jednocześnie marża EBIT konsekwentnie rosła w kolejnych miesiącach roku, ze względu na stabilne wyniki działu ETS i stały wzrost przychodów działu BPE (1. kwartał 2012 roku: 21,5%; 2. kwartał 2012: 22,1%; 3. kwartał 2012: 23,7%; 4. kwartał 2012: 27,2%). W całym roku podatkowym marża EBIT wyniosła 23,7% (2011: 24,5%), co oznacza osiągnięcie wyników z górnego zakresu prognoz. Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 164,7 miliona EUR (2011: 177,2 miliona EUR). Na podstawie łącznej wartości aktywów firmy Software AG w wysokości 1,8 miliarda EUR na dzień 31 grudnia 2012 obliczono, że współczynnik kapitału własnego firmy wynosi około 60%. Jeśli chodzi o płynność finansową netto na dzień 31 grudnia 2012 roku, firma Software AG poinformowała o nadwyżkach gotówkowych (gotówka pomniejszona o zobowiązania finansowe) w wysokości 49,6 miliona EUR.

Jak stwierdził CFO Software AG Arnd Zinnhardt, „Nasze odważne inwestycje, które zaczęły przynosić efekty jeszcze w tym samym roku, umożliwiły nam znaczne wzmocnienie operacyjnego obszaru działalności w roku 2012. Jednocześnie nasze zdyscyplinowanie finansowe przełożyło się na wzrost marży EBIT w kolejnych miesiącach roku, co przełożyło się na optymalizację struktury naszego bilansu. Dzięki temu znajdujemy się w idealnym położeniu i możemy planować dalszy dynamiczny rozwój”.

4. kwartał 2012 roku
W 4 kwartale roku 2012 przychody ze sprzedaży produktów firmy Software AG wzrosły o 4%, do poziomu 196,8 miliona EUR (2011: 189,2 miliona EUR). Największy wkład w ten wynik miał dział BPE, który w porównaniu z rokiem ubiegłym osiągnął przychody ze sprzedaży wyższe o 12,2%, na poziomie 113,7 miliona EUR (2011: 101,3 miliona EUR). Zgodnie z oczekiwaniami przychody działu ETS nieznacznie spadły o 4,3% do poziomu 78 milionów EUR (2011: 81,5 miliona EUR). W wyniku wspomnianego wcześniej spadku przychodów z doradztwa w zakresie aplikacji SAP (działu IDSC) w 4 kwartale 2012 roku całkowite przychody grupy Software AG spadły o 5,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym, do poziomu 276,7 miliona EUR (2011: 294 miliony EUR). Ze względu na wzrost inwestycji i wydatków związanych z konsolidacją działu IDSC, zysk EBIT w 4 kwartale 2012 roku wyniósł 75,4 miliona EUR (2011: 78 milionów EUR).

Pracownicy
Na dzień 31 grudnia 2012 roku firma Software AG zatrudniała 5419 pracowników (2011: 5535), z których 1131 pracowało w dziale sprzedaży i marketingu (2011: 1023), a 887 w dziale badań i rozwoju (2011: 887). W Niemczech liczba pracowników wyniosła 1768 osób (2011: 1881). Całkowita liczba osób pracujących w Darmstadt na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 733 (2011: 719).

Prognozy na rok 2013
Prognozy na przyszłość dla firmy Software AG są nadal optymistyczne. W roku podatkowym 2013 przewidywany jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów działu BPE na poziomie 16-22 % (przy niezmiennych kursach walut) oraz spadek przychodów ze sprzedaży tradycyjnych baz danych ETS o około 4-9% (przy niezmiennych kursach walut). W obliczu prognozowanego średniego wzrostu sprzedaży na poziomie 10% na obiecującym rynku produktów BPE firma Software AG planuje zwiększyć swój udział w rynku, w związku z czym w bieżącym roku podatkowym inwestycje w sprzedaż i marketing będą kontynuowane.

Dzięki dodatkowym inwestycjom zapewniającym stały, dynamiczny rozwój działu BPE charakteryzującego się olbrzymim potencjałem, wkład tej jednostki w całkowite przychody firmy w roku 2018 wyniesie około 80%. Do tej chwili przychody ze sprzedaży produktów BPE mają osiągnąć poziom 1 miliarda EUR. Wczesna ekspansja firmy na przyszłościowy rynek oprogramowania do integracji i procesów biznesowych, jak również na rynek produktów do obsługi dużych ilości danych, zaczyna przynosić strategiczne korzyści, które zapewnią firmie sukces w długiej perspektywie.

Najważniejsze skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2012 roku/cały rok podatkowy, według przepisów IFRS, przed audytem

table_e_655x431

Informacje o firmie Software AG
Firma Software AG pomaga przedsiębiorstwom szybciej osiągać cele biznesowe. Oferowane przez nią technologie obsługi dużych ilości danych (Big Data), integracji i projektowania procesów biznesowych pozwalają klientom zwiększać efektywność działalności operacyjnej, modernizować eksploatowane systemy oraz optymalizować procesy w celu podejmowania trafniejszych decyzji i zapewniania lepszej obsługi. Ponad 40 lat doświadczeń w dziedzinie innowacji ukierunkowanych na potrzeby klientów sprawia, że firma osiągnęła pozycję lidera 15 kategorii rynkowych, oferując takie strategiczne rodziny produktów, jak Adabas, Natural, ARIS, Terracotta i webMethods. Firma Software AG zatrudnia ponad 5400 pracowników w 70 krajach, a jej przychody w 2012 r. wyniosły 1,05 mld EUR (według przepisów IFRS, przed audytem). Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.softwareag.com.

Software AG pozwala szybciej dotrzeć do celu

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Niemcy

Kontakt:
Software AG
Byung-Hun Park
Head of Corporate Communications
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-2070
Telefon komórkowy: +49 151 64 911 317
byung-hun.park@softwareag.com
http://www.softwareag.com
lub:
Software AG
Barbara Koegler
Senior Vice President Corporate Communications
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-1574
press@softwareag.com
http://www.softwareag.com