Press Release

Wyniki najnowszego Raportu Procesowców.pl potwierdzają: polskie firmy i organizacje skupiają się na kontrolowaniu procesów biznesowych a nie zarządzaniu nimi

Warszawa, 2013-02-13

Zespół serwisu internetowego Procesowcy.pl, specjalizującego się w tematyce procesów biznesowych, opublikował w formie raportu wyniki badania na temat dojrzałości procesowej polskich organizacji. Badanie zostało zrealizowane w dwóch częściach - jakościowej oraz ilościowej. Część jakościowa zrealizowana została w formie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z kadrą menadżerską wybranych firm (między innymi: Energa, GAZ-SYSTEM, Netia, PGNiG, Polkomtel, Telekomunikacja Polska). Część ilościowa bazuje na odpowiedziach uzyskanych ze 164 ankiet. Jest to druga edycja Raportu, pierwsza ukazała się w 2010 roku.

Zespół serwisu internetowego PROCESOWCY.PL poinformował o opublikowaniu drugiej edycji badania na temat dojrzałości procesowej polskich organizacji. Partnerami merytorycznymi badania były firmy CarrywaterGroup oraz Software AG Polska.

Wyniki badania pokazują, że polskie firmy coraz dojrzalej podchodzą do kwestii związanych z procesami biznesowymi i zdają sobie sprawę z konieczności opisywania i monitorowania swoich procesów. Widać w tym zakresie wyraźną tendencję wzrostową. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania (przeprowadzonego w 2010 roku) zmniejszyła się liczba firm, które wykazywały mniejszą dojrzałość procesową – liczba organizacji z nieudokumentowanymi procesami spadła z 17% do 11%. Zdecydowany wzrost liczebności odnotowany został w grupie organizacji, które posiadają zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone, ale niezarządzane procesy – zmiana z 38% w 2010 roku do 47% w roku 2013.

Według wyników badania przeprowadzonego przez zespół serwisu PROCESOWCY.PL obecna struktura dojrzałości procesowej polskich przedsiębiorstw wygląda następująco:

  • piąty (najwyższy) poziom dojrzałości procesowej (procesy powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone i zarządzane) - 14% przebadanych organizacji,
  • czwarty poziom (procesy powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone, niezarządzane) - 47% przebadanych organizacji,
  • trzeci poziom (procesy powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, niemierzone, niezarządzane) - 26% przebadanych organizacji,
  • drugi poziom dojrzałości (procesy powtarzalne, ale nadal nieudokumentowane, niemierzone, niezarządzane) - 11% przebadanych organizacji,
  • pierwszy (najniższy) poziom ( procesy przypadkowe, niepowtarzalne, niezidentyfikowane, nieudokumentowane, niemierzone, niezarządzane) - 2% przebadanych organizacji.

Wyniki Raportu wyraźnie wskazują na fakt, iż polskim firmom i instytucjom znacznie łatwiej kontrolować procesy, niż świadome nimi zarządzać. Wynika to między innymi z tego, że niewiele organizacji potrafi dobrze powiązać cele procesów z ich miernikami, które częściej wykorzystywane są do monitorowania pracy poszczególnych uczestników procesu, niż do weryfikacji poziomu realizacji celów.

Subiektywna ocena dojrzałości procesowej różni się w zależności od pełnionej przez respondentów roli. Kadra kierownicza wyższego szczebla oraz właściciele procesów postrzegają swoje organizacje jako bardziej świadome procesowo, w porównaniu z opinią kadry reprezentującej niższe poziomy zarządzania.

Z Raportu wynika również, że menedżerom dużą trudność sprawia zapewnienie spójności między celami strategicznymi firmy i celami poszczególnych procesów na poziomie operacyjnym.

Cztery najczęściej wskazywane przez Respondentów badania korzyści oczekiwane z wdrożenia zarządzania procesami to: poprawa efektywności, lepsze przygotowanie organizacji do wdrożeń narzędzi IT, zwiększenie satysfakcji klienta oraz poprawa jakości.

Jako najistotniejszy czynnik powodzenia wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi w każdej z firm oraz organizacji Respondenci uznali konieczność zaangażowania ścisłego kierownictwa.

Badanie przeprowadzone zostało na przełomie 2012 i 2013 roku i objęło część jakościową i ilościową. W części jakościowej przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami kadry menedżerskiej wybranych firm (między innymi: Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Netia S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.).

Część ilościowa bazowała na ankiecie internetowej, którą wypełniły osoby zapewniające reprezentatywność próby (różne stanowiska, różne branże, różne lokalizacje, różna wiedza o zarządzaniu procesowym). Ostatecznie bazowano na 164 poprawnie wypełnionych ankietach.

Raport opublikowany został na stronach serwisu PROCESOWCY.PL: http://procesowcy.pl/dojrzalosc2013.pdf

Informacje o firmie Software AG
Software AG to światowy lider rynku rozwiązań w zakresie Business Process Excellence (doskonalenia procesów biznesowych). Od ponad 40 lat firma dostarcza innowacyjne systemy oraz rozwiązania. Kierując się tą zasadą firma stworzyła Adabas — pierwszą transakcyjną bazę danych o wysokiej wydajności, a także ARIS — pierwszą platformę do analizy procesów biznesowych, oraz pakiet webMethods — pierwszą platformę integracji, która łączy serwer B2B i architekturę SOA.

Oferta firmy obejmuje kompleksowe i niezwykle łatwe w obsłudze rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Nasze najlepsze w branży marki, takie jak: ARIS, webMethods, Adabas, Natural, CentraSite i IDS Scheer Consulting, tworzą jedyną w swoim rodzaju ofertę rozwiązań, które obejmują modelowanie strategii, projektowanie, integrację i kontrolowanie procesów biznesowych, a także integrację systemów i zarządzanie danymi w oparciu o architekturę SOA. Ponadto pozwalają na procesowe wdrażanie systemów SAP  oraz strategiczne doradztwo i usługi związane z procesami biznesowymi.
W 2011 r. firma Software AG odnotowała przychody na poziomie 1,1 mld EUR. Firma zatrudnia ponad 5400 pracowników, którzy obsługują 10 000 klientów (firmy i instytucje publiczne) z 70 krajów. Oprogramowanie i usługi oferowane przez SoftwareAG umożliwiają firmom szybszą realizację celów biznesowych. Spółka ma siedzibę w Niemczech i jest notowana na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (TecDAX, ISIN DE 0003304002/SOW).

CarrywaterGroup S.A. jest firmą konsultingową, która od ponad 15 lat skutecznie wspiera organizacje w definiowaniu i osiąganiu celów strategicznych. Doradztwo świadczone jest w obszarach biznesowych i IT przy wykorzystaniu wysoko rozwiniętych kompetencji w zarządzaniu projektami. Carrywater poszukuje nowych rozwiązań i inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia. Doradzając organizacjom w obszarze biznesowym, konsultanci firmy identyfikują i analizują procesy oraz wypracowują rekomendacje optymalizacyjne. Carrywater projektuje i implementuje BPM, BPMS, BPMO oraz wdraża w organizacjach kulturę lean management tak, aby zarządzanie procesowe wspierało osiąganie celów strategicznych przedsiębiorstw.

PROCESOWCY.PLjest pierwszym w Polsce serwisem internetowym poświęconym tematyce zarządzania procesami biznesowymi. Podstawowy cel serwisu to stworzenie platformy dla wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii dla społeczności związanej z zarządzaniem procesami biznesowymi. Serwis dzięki prowadzonym badaniom stał się najbardziej cenionym w Polsce ośrodkiem opiniotwórczym w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi.

Kontakt:
Software AG Polska
Marzena Fajkowska
Marketing Manager
ul. Piękna 18
00-549 Warsaw
Poland
Tel: +48 22 379 53 17
Telefon komórkowy: +48 605 574 445
marzena.fajkowska@softwareag.com