Usługi produktowe

Maximize your investments in Software AG products.

USŁUGI W DLA ADABAS I NATURAL

Nasze specjalistyczne usługi dotyczące rozwiązań Adabas i Natural maksymalizują korzyści Klienta z inwestycji w podstawowe aplikacje biznesowe. Pomagają w określeniu optymalnego zakresu i kierunku przyszłych inwestycji, wdrożeniu wydajnych rozwiązań opartych na sprawdzonych, najlepszych procedurach oraz efektywniejszym wykorzystaniu naszych produktów.

Więcej informacji na naszych stronach korporacyjnych (w języku angielskim).

USŁUGA OPIS
Platform Migration Assessment Oceniamy przypadek biznesowy Klienta pod kątem migracji, uwzględniając koszty, nakłady pracy i ogólną wykonalność przeniesienia aplikacji i danych do innych platform i systemów operacyjnych. Oferujemy zindywidualizowany plan i harmonogram migracji obejmujący podział pracy oraz związany z nim plan zasobów.
NaturalONE Enablement Pomagamy Klientowi w rozpoczęciu prac programistycznych na platformie NaturalONE. Oferujemy szkolenia i doradztwo w zakresie udoskonalania planów i przygotowań do modernizacji. Usługa NaturalONE Enablement ułatwia włączenie platformy NaturalONE do procesów programistycznych. Zwiększa ogólną wydajność programowania na platformie Natural oraz zadowolenie programistów.
Disaster Recovery Assessment Usługa ta optymalizuje funkcje usuwania skutków awarii używane obecnie przez Klienta oraz ułatwia ich dostosowywanie do nowych wymagań biznesowych. Możemy ocenić te funkcje i zalecić ich rozszerzenia bądź zaprojektować kompleksowe środowisko usuwania skutków awarii, które zapewni ciągłość biznesową w przypadku awarii oprogramowania lub sprzętu, przerwy w dostawie energii elektrycznej bądź klęski żywiołowej.
Environment Assessment Oceniamy aktualny stan środowiska Adabas i Natural w firmie Klienta pod kątem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i optymalizacji. Ocena ta ułatwi kierownictwu planowanie zmian i administrowanie nimi, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska operacyjnego, dostosowanie się do przepisów prawnych, a także wynikające stąd obniżenie kosztów operacyjnych.
Refactoring Assessment Oferujemy Klientowi plan refaktoringu związany z modernizacją, oparty na wymaganiach firmy, odpowiednim przypadku biznesowym i planie rozwiązania. Ocena przeprowadzana w ramach tej usługi umożliwia określenie nakładów pracy niezbędnych w przypadku różnych opcji refaktoringu oraz wytyczenie jego optymalnej ścieżki. Ułatwia również maksymalizację zwrotu z inwestycji.
Platform Migration Services Zapewniamy Klientowi różne poziomy pomocy w zakresie migracji platform, począwszy od wstępnej analizy i oceny technicznej poprzez planowanie migracji po konwersję i ponowne wdrożenie. Klient może połączyć te usługi ze swoim programem modernizacji, aby zwiększyć elastyczność firmy, dostosować się do nowych wymagań, wprowadzić nowe funkcjonalności i stworzyć bardziej intuicyjne interfejsy użytkownika.
Application Modernization Services Klient może lepiej wykorzystać swoje wartościowe inwestycje w podstawowe systemy, aby obniżyć całkowity koszt posiadania i zwiększyć elastyczność środowiska informatycznego oraz podnieść konkurencyjność firmy. Pomagamy w szybszej modernizacji aplikacji, korzystając z naszych zaawansowanych narzędzi oraz najlepszych procedur i metodologii branżowych w zakresie architektury SOA i funkcji internetowych, przebudowy rozwiązań, integracji danych i migracji platform.
Event Replicator Implementation Services Klient może przyspieszyć przepływy i wdrożenia dotyczące replikacji, wykorzystując zaawansowane narzędzia, szkolenia i doradztwo oraz niestandardowy podręcznik użytkowania narzędzia Event Replicator for Adabas. Podzielony na etapy proces wdrażania narzędzia Event Replicator pozwala zaoszczędzić zasoby programistyczne, eliminuje wiele problemów i ułatwia udostępnianie wiedzy.
Adabas SOA Gateway Implementation Services Aby usprawnić wdrażanie rozwiązania Adabas SOA Gateway, oferujemy doradztwo w siedzibie Klienta, udostępniamy mu wiedzę oraz tworzymy i testujemy usługi internetowe z wykorzystaniem narzędzi. Ułatwia to programowanie i przyspiesza wprowadzanie nowych wersji rozwiązań.
Adabas SQL Gateway Implementation Services Stosowanie szablonów, integracja ze standardowymi narzędziami oraz doradztwo w siedzibie Klienta umożliwia szybkie zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów programowania. Adabas SQL Gateway ułatwia efektywne tworzenie i udostępnianie usług internetowych dla systemu Adabas, a tym samym usprawnia instalację rozwiązań.
Natural Business Services FastTrack Zapewniamy firmie Klienta kompleksową obsługę, od instalacji po wdrożenie, aby mógł szybko udostępnić wartościowe usługi i zwiększyć wartość podstawowych aplikacji. Szkolenie, doradztwo i najlepsze procedury umożliwiają szybkie generowanie usług i korzystanie z nich zgodnie z celami biznesowymi firmy.
webMethods ApplinX FastTrack & Phased Approach Wdrażanie projektów webMethods ApplinX przyspieszają szkolenia i doradztwo w siedzibie Klienta. Wykorzystując naszą usługę ApplinX Phased Approach, Klient może opracować plan FastTrack, aby ułatwić działowi informatycznemu właściwe ukierunkowanie działań oraz optymalizację tworzenia złożonych graficznych interfejsów użytkownika.
Product Upgrade Services Ułatwiamy Klientowi szybszą aktualizację produktów Software AG do obsługiwanych wersji, dzięki czemu może on wykorzystać zasoby administracji baz danych do innych zadań. W szybkim rozwiązywaniu problemów dotyczących instalacji i aktualizacji pomaga nam bogate doświadczenie.
Adabas Administration Services Jeżeli Klientowi brakuje kwalifikacji lub zasobów, bądź ma on trudności z terminową realizacją zadań, zapewnimy mu pomoc w zakresie administrowania bazami danych zdalnie lub na miejscu. Nasi wysoko wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści pomogą Klientowi w zapobieganiu problemom, skróceniu przestojów, optymalizacji wydajności aplikacji, obniżeniu kosztów eksploatacji oraz usprawnieniu planowania, biorąc pod uwagę krótko- i długoterminowe wymagania firmy.
Performance & Tuning Services Przeanalizujemy aktualny stan środowisk Adabas i Natural w firmie Klienta pod kątem maksymalizacji korzyści z produktów i zwiększenia ich wydajności, skrócenia cyklów procesora i czasu uruchamiania aplikacji, zwiększenia wydajności układu wejścia-wyjścia oraz zmniejszenia zapotrzebowania na kosztowną modernizację sprzętu.
Application Maintenance Services Usługa ta zapewnia maksymalną wydajność aplikacji Software AG o znaczeniu krytycznym. Oprogramowanie Klienta możemy serwisować bezpośrednio z naszych centrów przetwarzania danych bądź wysłać na miejsce specjalistów, którzy będą współpracować z jego personelem, aby zapewnić niezawodność operacji oraz dokładne i wydajne funkcjonowanie platform i aplikacji.
Premium Support Services Oferujemy naszym Klientom większą wydajność operacyjną, stabilność i efektywność, a także szybszą realizację projektów i rozwiązywanie problemów. Usługi Premium Support Services są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta w dziedzinie wsparcia technicznego i zapewniają optymalny poziom obsługi.

 

Software AG Resource Center

W TEJ ZAKŁADCE